مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی از سال 1393 اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت در رشته های مختلف نموده است که عبارتند از :
رشته اصلی
گرایش
 اینترونشنال کاردیولوژی
- آنژیوگرافی و کاتتریسم قلبی
- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی رادیال
- آموزش IVUS و FFR
 اکوکاردیوگرافی
 
الکتروفیزیولوژی  
تصویربرداری  - Cardiac MRI
- CT Angiography
جراحی قلب

 

- جراحی  ترمیم   دریچه   های قلبی
- جراحی های  آئورت
- جراحی های  پیچیده   قلب
- دوره  باز آموزی  جراحی قلب

 

قلب کودکان  - الکتروفیزیولوژی کودکان
بیهوشی قلب

 

- اکوکاردیوگرافی حین عمل  مقدماتی (Basic)
- بیهوشی قلب نوزادان
- آموزش بکارگیری وتفسیر مانیتورینگ های پیشرفته(شامل  اندازه گیری بازده قلبی با روش ترمودایلوشن و ترومبوالاستوگرافی با دستگاهRotem )
- آموزش تراکئوستومی از راه پوست به روش های
Percutaneous Dilational Tracheostomy (PDT) و Trans Laryngeal Tracheostomy (TLT)

 


جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره های فوق الذکر با واحد آموزش دستیاری مرکز (23922868) تماس حاصل فرمائید.