قابل توجه دستیاران گرامی

 از تاریخ 94/4/15
 تمامی پروپوزال پایان نامه های تخصص، فوق تخصص و کارورزی باید در سیستم پژوهشیار ثبت شود .
دانشجو بعد از ثبت در سیستم پژوهشیار باید به استاد راهنمای خود اطلاع دهد تا ایشان پروپوزال را تایید نماید و پس از آن پرینت محیط پژوهشیار با به همراه مستندات ( صفحه های مهر و امضاء شده روی پروپوزال- فرم داوری - صفحه اول مقاله استاد راهنما- گواهی کارگاه روش تحقیق برای دستیاران) به این معاونت ارائه نماید.

  دستورالعمل تدوین پروپوزال
فرم پیشنهاد عنوان 
 

    فرم پروپوزال

 

فرم ها و آئین نامه های هزینه پایان نامه های دستیاری تخصصی

 

فرم ها و آئین نامه های هزینه پایان نامه های دستیاری فوق تخصصی

 

فرم ها و آئین نامه های مورد نیاز مربوط به پایان نامه

 

فرم ها و آئین نامه های کمیته اخلاق

 

فرم ها و آئین نامه های ثبت تا دفاع پایان نامه

 

عناوین پایان نامه های دستیاری ثبت شده دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

عناوین پایان نامه های دستیاری دفاع شده دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران