تعریف شورای تخصصی آموزشی

 

اولین سطح سیاستگذاری بخش آموزشی می باشد که در حوزه معاونت آموزشی تشکیل میشود و نسبت به سیاستگذاری و برنامه ریزی در حیطه آموزش به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و برنامه ریزی و ارائه به شورای موسسه و هیات رئیسه اقدام می نماید.