ترکیب اعضا شورای تخصصی آموزشی

 

ترکیب شورا :

 

-1 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مرکز (رئیس شورا(

-2 مدیران گروه های آموزشی

-3 مسئولین آموزش بخشهای تخصصی و فوق تخصصی.

-4دو تن از میان چهار تن از اعضای هیات علمی پیشنهاد معاون آموزشی با حکم ریاست مرکز.

5- مدیر کل خدمات آموزشی مرکز یا عناوین مشابه.