وظایف و اختیارات شورای تخصصی آموزشی

 

1- همکاری با معاون آموزشی مرکزبرای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیات رئیسه.


2- تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی به معاون آموزشی ازجمله :


     - تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چارچوب مصوبات.
     - آئین نامه های آموزشی و اظهارنظر درباره آنها.
     - طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت.


3- بررسی متون و جزوات و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیات علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به معون آموزشی مرکز.


4- بررسی دعوت از استادان خارجی در رشته  های مورد نیاز بنا به  پیشنهاد گروه های آموزشی و کسب مجوز از معاون آموزشی و سایر مراجع قانونی


 5- تدوین گزارشهای دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها،مقاطع و برنامه های آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنهاد راه کارهای علمی جهت بهبود وضعیت موجود و ارائه به هیات رئیسه.

 

6- بررسی واظهارنظردرباره مسائلی که شورای موسسه یامعاون آموزشی به شورا ارجاع داده است.

 

7- بررسی واظهارنظردرخصوص کیفیت آموزشی موسسه.